بازرسی وضعیت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در بازدید محرابیان به استانایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان وزیر انرژی ذکر شد: بر مقدمه هماهنگی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان; افغانستان مجبور است رودخانه هیرمند را آزاد تدریجی کدام ممکن است اجتناب کرده اند نزدیک خرس تذکر {خواهد بود}.

به گزارش ایسنا – علی اکبر محرابیان در بازدید به زاهدان افزود: طبق توافقات ۲ ملت افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران؛ افغانستان مجبور است سالانه آب ایران را اجتناب کرده اند رودخانه هیرمند رها تدریجی کدام ممکن است متأسفانه سال قبلی این کار انجام نشد.

یکپارچه: در سال ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۷ {به دلیل} حقوق قانونی جمهوری اسلامی مقدار فوق العاده به سختی آب به رودخانه هیرمند پرتاب شد کدام ممکن است {در این} بازدید به یاری خداوند اجتناب کرده اند این محل قرارگیری بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری خواهیم کرد. در واقع این موضوع خواستن به نظارت از محسوس دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازرسی نتایج گفتن احتمالاً وجود خواهد داشت.

وزیر انرژی در خصوص بازدید شخصی به سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان ذکر شد: همراه خود ملاحظه به لزوم بازنگری در سرمایه گذاری های آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی استان، این بازدید در اوایل سال ۱۴۰۱ به پایان رسید.

وی خاص کرد: بازدید اجتناب کرده اند سرمایه گذاری های نیروگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری های آبرسانی به سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در این سیستم این بازدید است.

محرابیان همراه خود خاص اینکه امیدواریم {در این} بازدید بتوانیم انتخاب گیری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری های آبرسانی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را تسریع کنیم، افزود: علاوه بر این {در این} بازدید سرمایه گذاری های جدیدی کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به شرایط حال استان می خواست است رئوس مطالب تبدیل می شود.

وزیر انرژی علاوه بر این اجتناب کرده اند نیروگاه سوخت زاهدان بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود ورزش های این نیروگاه شناخته شده شد.

نیروگاه گازی زاهدان واقع در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان واقع در کیلومتر ۵ بزرگراه گلبند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۶۵ به استفاده رسید.این نیروگاه یکی اجتناب کرده اند نیروگاه های گازی ایران همراه خود قابلیت ساخت ۲۲۶.۲ مگاوات می باشد کدام ممکن است برای ادغام کردن ۹ سوخت می باشد. واحدهای مانکن Frame5.

به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان وزیر انرژی روز جمعه ۴ فروردین ماه در سفری خوب روزه اطمینان حاصل شود که بازرسی وضعیت آب استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان {به سمت} جنوب شرق ملت راهپیمایی کرد.

بازدید اجتناب کرده اند سرمایه گذاری آبرسانی سیستان (۲۷ روستای زابل)، بازدید اجتناب کرده اند نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی غیر معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند اجرای جاده دوم سوئیچ آب زابل به زاهدان اجتناب کرده اند این سیستم های بازدید خوب روزه وزیر انرژی است. در سیستان در بلوچستان

انتهای پیام/