بازدید سرزده استاندار آذربایجان شرقی اجتناب کرده اند میوه فروشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانوایی ها در آستانه شب عیدایسنا/ آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی ظهر درست در این لحظه (جمعه) به صورت سرزده اجتناب کرده اند امکانات در دسترس بودن میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نانوایی تبریز بازدید کرد.

عابدین خرم {در این} بازدید میدانی بر استاندارد، قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن میوه شباید در امکانات در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه جات محیط شهر تبریز نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فروشندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان گفتگو کرد.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی استان آذربایجان شرقی، وی همراه خود حضور سرزده اجتناب کرده اند تعدادی از نانوایی این شهرستان گزارشی اجتناب کرده اند نحوه اجرای مصوبات اختصاص سهمیه آرد اجباری به نانوایی ها در ایام نوروز حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ارتقای استاندارد پخت نان تاکید کرد. در ایام نوروز .

انتهای پیام/