بازار تهران در فینال جمعه سال ۱۴۰۰۲ روز مانده به سال نو، همه در جاری کنار هم قرار دادن شدن برای سال نو هستند. امتحان شده اشخاص حقیقی همراه خود هر سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرایشی {در این} ساعات دیدنی است، با این حال آنچه {در این} ساعات بیش اجتناب کرده اند همه جلب ملاحظه می تدریجی، حضور انبوهی اجتناب کرده اند مردم است کدام ممکن است برای گرفتن فینال کسب نوروزی به بازار تهران مراجعه کرده اند. . این گزارش جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای مردمان حاضر دسترس در بازار تهران را در فینال جمعه سال ۱۴۰۰ آرم می دهد.