این ملت به ۱۰ میلیون خانه خواستن داردبر مقدمه ساختار کامل مسکن، سالانه عالی میلیون خانه باید ساخته شود. وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اخیرا اجتناب کرده اند خواستن ملت به ۱۰ میلیون مسکن آگاه است.

به گزارش ایسنا، در موضوع حدود ۷۰۰ هزار عروسی سالانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی احساس فرسوده، متخصصان برآورد می کنند کدام ممکن است حداقل تا ۱۰ سال بلند مدت باید سالانه حداقل عالی میلیون خانه ساخته شود. در ساختار کامل مسکن نیز آمده است کدام ممکن است ملت سالانه عالی میلیون واحد مسکن خواستن دارد.

با این وجود، در سال های فعلی، ساخت عالی میلیون خانه به هیچ وجه محقق نشده است. سر مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در دهه ۹۰ درمورد به سال ۱۳۹۲ بود کدام ممکن است برای ۸۰۹ هزار واحد مسکونی در ملت پروانه مونتاژ صادر شد. با این وجود، این توسعه در سال های فعلی کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۰۱۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن، تولیدات خانگی به ۳۵۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ تجهیزات رسید.

با این وجود، بازار مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در سال قبلی یک مدت کوتاه افزایش یافته است. محمود محمودزاده – معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی – در اواخر دهه ۱۴۰۰ ادعا کرد کدام ممکن است مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۰ هزار مسکن نوسازی شده است. او قول داد در سال ۱۴۰۱ نهضت غول پیکر مسکن در ملت تحمیل شود.

اخیرا رستم قاسمی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند ۸ میلیون جوان {به دلیل} مشکلات پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی خانمانی مجرد مانده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون خانه جدید در ملت خواستن داریم.

وی افزود: در موضوع شروع دانشجویان در هر سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان عروسی آنها در ملت به بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون خانه نوساز خواستن داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ۵ میلیون نفر در سامانه تردد گزارش عنوان کرده اند.مسکن کدام ممکن است اصولاً آنها مستاجر هستند. یا مستاجر مسکن بیش اجتناب کرده اند .

به آگاه قاسمی، در موضوع جهش ساخت، مونتاژ عالی میلیون واحد مسکونی در سال پیش سوراخ بینی تبدیل می شود کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲ سوم آن یعنی ۸۶۰ هزار واحد توسط دست مونتاژ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سال واحدهای جدید عرضه داده تبدیل می شود.

اجتناب کرده اند این رو مسئولان وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی گزارش داده اند کدام ممکن است تاکنون حدود ۴۰ هزار واحد نهضت سراسری مسکن افتتاح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا خردادماه امسال فراوان واحد تولید دیگری به استفاده از می رسد. بنیاد مسکن انقلاب.

انتهای پیام/