این عید را {فراموش نکنید}ایسنا/ زنجان پیشنهاد تبدیل می شود ساکنان {برای حفظ} سلامت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شخصی اجتناب کرده اند ماسک استفاده کنند.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی، شهرستان سلطانیه در جاری حاضر در رنگ نارنجی، شهرستان های ایجرود، ابهر، خدابنده، خرمدره، ماهنشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجان در رنگ تاج زرد قرار دارند.

بر ایده آمارهای حال کروناویروس همچنان در استان زنجان در ورود به است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است پروتکل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب تنفسی را رعایت می کنند بهره می برد.

پیشنهاد تبدیل می شود ساکنان در ایام نوروز ۱۴۰۱ {برای حفظ} سلامت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شخصی اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت شکاف اجتماعی استفاده کنند.

انتهای پیام/