این سیستم ریزی برای تامین کمباین های می خواست گندمایسنا/ خوزستان رئیس گروه جهاد کشاورزی خوزستان اجتناب کرده اند این سیستم ریزی برای تامین کمباین های می خواست برای درو کردن گندم خبر داد.

خدارحم امیری زاده دانستن درباره تمهیدات اندیشیده شده برای درو کردن گندم در استان خوزستان، اظهار داشت: همراه خود تمهیدات اندیشیده شده کنار هم قرار دادن درو کردن محصول گندم تولیدی استان هستیم.

به گزارش ایسنا، در فصل درو کردن گندم در مجموع به حدود ۲۵۰۰ تجهیزات کمباین خواستن داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: خوزستان حدود ۶۰۰ تجهیزات کمباین کنار هم قرار دادن درو کردن دارد.

رئیس گروه جهاد کشاورزی خوزستان کدام ممکن است در یک واحد این سیستم تلویزیونی صحبت می کرد، اظهار داشت: ترکیبات اجتناب کرده اند استان های تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله شیراز تامین تبدیل می شود کدام ممکن است {در این} زمینه همراه خود اتحادیه صاحبان ترکیبات این استان ها صحبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح مناسب کردن قرارداد صاحبان ترکیبات. همراه خود کشاورزان یکپارچه دارد

انتهای پیام/