اینفوگرافیک / حقایقی در مورد شکر


شکر و شکر و شیرین کننده ها ممکن است طعم داشته باشند، اما مانند بسیاری از غذاهای شیرین، سالم نیستند. با این حال، مصرف شکر در جهان به سرعت در حال افزایش است. در این خبرنامه به نکاتی در مورد قند و مواد قندی اشاره شده است.

عکس ها: اشکان پردل

منبع: دویچه وله

اینفوگرافیک / حقایقی در مورد شکر