اینفوگرافیک/ ترند تاج در ایران ۲۶ بهمن تا ۲۸ اسفند


بر ایده آمار وزارت بهداشت ظهر روز شنبه (۲۸ اسفند ۱۳۹۲) ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۷ نفر در ایران به طور دائم به ویروس کرونا مبتلا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون در مجموع ۱۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰ نفر جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده‌اند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تاکنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۲ نفر در ایران افزایش یافته اند. بازرسی آمار وزارت بهداشت نماد می دهد کدام ممکن است طی ۱۰ روز قبل از امروز (۱۹ تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۰) به طور معمول در هر ساعت ۱۳۴ نفر در ایران به این بیماری مبتلا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر تاج گذاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۲ نفر. هر ساعت افزایش می یابد. {در این} اینفوگرافیک الگو شیوع تاج در ایران طی عالی ماه قبلی (۲۷ بهمن تا ۲۹ اسفند) را بیانیه می کنید.

گرافیک: پدرام آقایی

تأمین داده ها: آمار آشکار شده توسط وزارت بهداشت

اینفوگرافیک/ ترند تاج در ایران ۲۶ بهمن تا ۲۸ اسفند