ایسنا – هم‌قدمشهر خوب، شهر سرزنده، متنوع و امن برای حرکت و تکاپو است. شهر خوب، شهر قدم زدن و مکث کردن است.

همه ما روزانه و به فراخور رفع نیازهای نیاز، اجباری و تفریح ​​مان قدم به خیابان می گذاریم و در عمومی، خواسته و ناخواسته با رهگذران با رهگذران زیادی همقدم میشویم. اما فقط در مسیری مشترک. برای مدت زمان نامشخص و بی‌آنکه از مبدأ را بشناسیم و هدف را هم بدانیم. بدون گفتگو یا حتی نگاهی مستقیم. اما برای همه مردم در این هم قدمی یک نیاز به اولویت دارد و آن ایجاد و انتقال حس امنیت بهط است. حس خوبی که شاید شهر امروز ما را به شهری خوب و «هم‌قدمی» را به «هم‌سفری» تبدیل کند.

این گزارش برش‌هایی از هم‌قدمی‌ عکاسان با رهگذران در مسیرهایی اتفاقی است.