ایسنا – فینال ساعات سال ۱۴۰۰در فینال ساعات سال ۱۴۰۰ همه در جاری کنار هم قرار دادن شدن برای سال جدید هستند. بازار تجریش {در این} ساعات مملو اجتناب کرده اند جمعیتی است کدام ممکن است برای فینال کسب شخصی امتحان شده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت دارند تا زودتر برای مقابله با برسند. اکثر افراد {در این} زمان اجتناب کرده اند سال گل می خرند، بقیه ایام سال.