ایسنا – خرد کردن در مادی نیاصرممادی به جوی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهرهایی مشاوره می‌شود کدام ممکن است برای جدا کردن مقداری اجتناب کرده اند آب ‫زاینده‌رود‬⁩ در شهر ⁧‫اصفهان‬⁩ در زمان صفویان توسط شیخ بهایی احداث شد. مادی نیاصرم کدام ممکن است تمدید شده‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند غول پیکر‌ترین مادی‌های اصفهان است اجتناب کرده اند جدا پل مارنان اجتناب کرده اند رود کنار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جنب محله لنبان می‌گذرد به طرف شرق اصفهان جریان می‌یابد. به‌طور عمومی اجتناب کرده اند سرچشمه زاینده‌رود تا گاوخونی ۱۵۴ مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهر اجتناب کرده اند این رودخانه کنار می‌شود. خیلی شبیه مادی‌های اصفهان را می‌توان در آمستردام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری شهرهای تاریخی هلند دید کدام ممکن است در هلندی با عنوان خراخت (Gracht) معروفند. در هلند اجتناب کرده اند مادی‌ها برای جدا کردن آب، زهکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رد کردن آب اضافی استفاده می‌شود. این سیستم خرد کردن در مادی نیاسر،  زیر تذکر هیئت خرد کردن استان اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با هدف تعیین یکی اجتناب کرده اند جاذبه‌های گردشگری اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش منطقه خرد کردن برگزار شد. آریا جعفری کاپیتان سابق کارکنان سراسری خرد کردن ایران به در کنار برنا موسوی یکی اجتناب کرده اند کنشگران اجتماعی در حوضه زاینده‌رود برای نخستین بار مسیر مادی نیاصرم را با قایق کایاک تک نفره پارو زدند.