ایران نسبت به مذاکرات وین قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبین است نتیجه: وزیر امور خارجهبه گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، دیپلمات ارشد ایرانی تاکید کرد کدام ممکن است هماهنگی بلند مدت باید برای ادغام کردن تعمیر حداکثری تمامی تحریم ها باشد.
وی علاوه بر این خاطرنشان کرد کدام ممکن است تهران در جستجوی بدست آوردن به هماهنگی هسته ای است کدام ممکن است توانایی داشته باشد برای قلمرو مفید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه را برای توسعه روابط حسنه بین ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای قلمرو به راحتی تدریجی.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در ذکر شد‌وگوهای وین اتریش برای لغو تحریم‌ها علیه ایران اجتناب کرده اند سویه ها زرشکی شخصی – جدا گذاشتن چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق ملت ایران – عقب‌نشینی نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درخواست شده است‌های مشروع شخصی شکسته نشده می‌دهد.
وی شکسته نشده داد: ایرانی‌ها در مذاکرات در وین خوش‌بین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری قابل توجه هستند، از هرگونه هماهنگی بالقوه باید برای ادغام کردن لغو کمتر از تحریم‌ها علیه ایران برای تامین خواستن جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای قلمرو باشد. فرصتی صحیح برای توسعه روابطشان.
امیربد اللهیان پس اجتناب کرده اند دسترسی بیروت، روز پنجشنبه در چارچوب بازدید دیپلماتیک شخصی به این ملت عربی، با برخی افسران لبنانی اجتناب کرده اند جمله نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد.
وزیر امور خارجه ایران {در این} دیدار آمادگی شخصی را برای همکاری با لبنان برای پاسخگویی به مطالبات لبنان در بخش نشاط اجتناب کرده اند جمله انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: ما کنجکاوی مند به رشد روابط با لبنان هستیم.
نخست وزیر لبنان نیز به نوبه شخصی با ابراز امیدواری برای به نتیجه رسیدن موفقیت آمیز مذاکرات وین، بر تأثیرات سازنده هماهنگی وین بر غرب آسیا به طور قابل توجهی لبنان تاکید کرد.
میقاتی علاوه بر این اجتناب کرده اند گفتگوی عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد کدام ممکن است لبنان اجتناب کرده اند رفع اختلافات بین ۲ ملت درآمد خواهد برد.
این مقام لبنانی علاوه بر این دیپلماسی قلمرو ای ایران را در راستای کاهش فشار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سوء تفاهم ها تعیین مقدار کرد.
فراوان اجتناب کرده اند وزرای لبنان در دیدار میقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر ربدعلیان در پایتخت لبنان نمایندگی کردند.
وزیر امور خارجه ایران پیش اجتناب کرده اند بازدید شخصی به لبنان در امتحان شده برای توسعه همکاری های قلمرو ای به سوریه بازدید کرد.

۱۴۲۴

ما را در توییتر دنبال کنید @iRNA