انگشت‌ها; متفکران هر دو اشخاص حقیقی مبتکر؟


منصفانه نظرسنجی در استرالیا در سال ۲۰۰۶ آرم داد کدام ممکن است در حالی کدام ممکن است ۱۵٪ اجتناب کرده اند گروه چپگرا هستند، ۲۵٪ اجتناب کرده اند گیمرها بسکتبال لیگ برتر چپ هستند. از؟ شاید به {این دلیل است} کدام ممکن است چپگراها سریعتر پاسخ آرم می دهند.

به گزارش ایسنا، فرادید به مشاوره استفان کریستمن، روانشناس دانشکده تولدو، هیچ مدرکی دال بر اینکه چپ گرایان اجتناب کرده اند تذکر بدنی هر دو روحی ضعیف هستند {وجود ندارد}. شاید این دیدگاه دلیلی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینجا است کدام ممکن است چپ ها تقریباً ۱۰ به همان اندازه ۱۵ سهم کل گروه را نمایند. این واقعیت کدام ممکن است این عملکرد نسلی محافظت شده است، آرم دهنده خصلت چپ منصفانه نقطه ضعف تکاملی نیست کدام ممکن است روانشناسان به آن است اعتقاد داشتند.

با این حال چپ هر دو راست همراه خود عملکرد های روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبی خاصی در کنار است. تحقیقات {در این} زمینه باقی مانده است درست نشده است، با این حال به همان اندازه کنون می دانیم کدام ممکن است چپگراها مشخصات روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناختی منحصر به شخص خاص دارند:

آنها اغلب هستند متفکران فوری تری باشند

چپ انگشت ها قابل انجام است بتوانند اجتناب کرده اند هر ۲ طرف ذهن شخصی دستی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده تر اجتناب کرده اند دیگران استفاده کنند.

بر ایده منصفانه بررسی استرالیایی کدام ممکن است در سال ۲۰۰۶ در روزنامه Neuropsychology چاپ شده شد، اشخاص حقیقی چپ انگشت سریعتر اجتناب کرده اند دیگران بین نیمکره راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چپ ذهن ارتباط برقرار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها امکان می دهد داده ها را همراه خود سرعت بیشتری پردازش کنند.

نویسندگان این متن آزمایش هایی انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است اشخاص حقیقی چپ انگشت نسبت به دیگران سود شناختی دارند، از اجتناب کرده اند ۲ نیمکره ذهن برای پردازش داده ها فوق العاده سریعتر استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً در کارهایی یادآور تفریحی، کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی سودآور تر هستند.

آنها قابل انجام است در استراتژی انتخاب گیری چپ تمایل داشته باشند

دستی کدام ممکن است استخدام می کنید ممکن است تأثیرات شگفت انگیزی بر نحوه انتخاب کردن اندیشه های انتزاعی داشته باشد، یادآور شجاعت، هوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداقت.

بررسی‌ای در دانشکده استنفورد در سال ۲۰۰۹ آرم داد کدام ممکن است اشخاص حقیقی چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست می‌توانند برای انتخاب کردن با توجه به موضوعات انتزاعی به نفع موقعیتی کدام ممکن است بر آن تسلط دارند، موضع بگیرند.

{در این} بررسی، ۲ ستون عکس به نمایندگی‌کنندگان آرم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها درخواست شده است شد کدام ممکن است بگویند در طی آن ستون عکس‌ها شاد، صادق‌تر، باهوش‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب‌تر هستند. چپ انگشت ها عکسها ستون سمت چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست انگشت ها عکسها ستون سمت راست را محدوده کردند.

دانیل کازاسانتو روانشناس می گوید: برای چپگراها، چیزهای خوشایند در سمت چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهای بد در سمت راست موجود است. این به همان اندازه روزی است کدام ممکن است زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت طرف مقابل آن را تأیید تنبل.»

چپ انگشت ها در برخی بازی ها سودآور ترند

منصفانه نظرسنجی در استرالیا در سال ۲۰۰۶ آرم داد کدام ممکن است در حالی کدام ممکن است ۱۵٪ اجتناب کرده اند گروه چپگرا هستند، ۲۵٪ اجتناب کرده اند گیمرها بسکتبال لیگ برتر چپ هستند. از؟ شاید به {این دلیل است} کدام ممکن است چپگراها سریعتر پاسخ آرم می دهند. با این حال انگیزه عکس نیز موجود است. تحقیقات آرم می دهد کدام ممکن است چپ انگشت ها در بازی های تعاملی یادآور بوکس، تنیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسکتبال اجتناب کرده اند سود دقیق برخوردارند. با این حال با توجه به بازی های غیر تعاملی یادآور ژیمناستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش روی میز اینگونه نیست. شاید یکی اجتناب کرده اند توضیحات آن این باشد کدام ممکن است چپ انگشت ها {به دلیل} مهارت شان در استفاده اجتناب کرده اند انگشت چپ، می توانند حریفان انگشت راستی را کدام ممکن است رفتار به کشتی همراه خود راست گرایان دارند، شکست دهند، متعاقباً مدیریت کمتری روی چپ شخصی دارند.

ذهن خواهید کرد ممکن است اجتناب کرده اند تذکر احساسی منحصر به فرد حرکت تنبل

انگشت غالب خواهید کرد ممکن است آرم دهد کدام ممکن است ذهن خواهید کرد چگونه احساسات را مدیریت می تنبل. منصفانه بررسی در سال ۲۰۱۲ آرم داد کدام ممکن است در اشخاص حقیقی چپ انگشت، انگیزه همراه خود ورزش تا حد زیادی در نیمکره راست ذهن شرح داده می شود. کاملاً برعکس برای جناح راست صادق بود. این مورد ممکن است پیامدهای قابل توجهی در معامله با اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات خلقی داشته باشد، به طور معمول است اجتناب کرده اند تحریک ذهن برای افزایش ورزش عصبی در نیمکره چپ ذهن استفاده تبدیل می شود.

جف بروکشایر روانشناس می گوید: همراه خود ملاحظه به آنچه مشاوره شد، این معامله با کدام ممکن است برای راست سودمند است، ممکن است برای چپ خطرناک باشد.

چپ ها می توانند متفکران مبتکر تری باشند

متنوع اجتناب کرده اند متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق، چپ گرایی را همراه خود خلاقیت مرتبط می دانند. خواه یا نه آن یک است ارتباط دقیق است؟ تقریبا. برخی تحقیقات آرم داده است کدام ممکن است اشخاص حقیقی چپ انگشت در تأمل واگرا (مهارت در نظر گرفته شده کردن به راه رفع های بسیاری برای منصفانه اشکال) کدام ممکن است سیگنال شناختی خلاقیت است، انجام فوق العاده بهتری دارند، با این حال حیاتی است کدام ممکن است تأکید شود این تحقیق ساده همبستگی را آرم می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ علیت . . متعاقباً، نتیجه گیری {نمی تواند} قطعی باشد.

احتمال عکس کدام ممکن است توسط کریس مک‌مانوس روان‌شناس کالج لندن در کتاب چپ-راست، راست-چپ سریع شده است اینجا است کدام ممکن است چپ ذهن نیمکره راست فوق العاده باکلاس‌تری دارد کدام ممکن است همراه خود تأمل مبتکر شرح داده می شود.

ارتباط بالقوه عکس بین چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت موجود است. اتصال ای کدام ممکن است باقی مانده است ایمن نیست با این حال جالب است.

غول پیکر شدن در یک واحد گروه اقلیت چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به فرد به تذکر رسیدن همراه خود دیگران، “ذهنیت بیگانه” هر دو احتمال دارد از گرفتن تصویر شخص خاص تا حد زیادی اجتناب کرده اند شخصی گروهی را آسانسور می تنبل.

بیشتر اینها طرز در نظر گرفته شده قابل انجام است آسیب پذیر آسانسور عملکرد هایی یادآور استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست باشد کدام ممکن است روانشناسان به تأمل مبتکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری درمورد می شوند.

تأمین: هافینگتون پست

انتهای پیام/