انونهای فرهنگی و هنری مساجد سنگر مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان هستندایسنا / لرستان مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به فعالیت ۴۲۸ کانون فرهنگی و هنری در استان، گفت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد سنگر با توطئه های فرهنگی دشمنان هستند.

محمد ابدالپور امروز ۱۷ اسفند در جمع خبرنگاران، با فرارسیدن سالروز بزرگداشت کانون های فرهنگی و هنری، اظهار کرد: هجدالی اسفند سالروز کانون کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور نقطه عطفی در فرهنگ و هنر این کشور است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۷۱ هجری شمسی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور طبق منویات مقام معظم رهبری با هدف مقابله با هجمه های فرهنگی، اضافه کرد: جذب اقشار مختلف مردم بهویژه جوانان و نوجوانان به مساجد، بصیرت افزایی و آگاهی بخشی از مهم ترین کانون های کانون. فرهنگی و هنری مساجد است.

ابدالیپور با تهاجم فرهنگی را هدف اصلی از دشمنان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد دانست و افزود: این نظام و سعی در انقلاب با تهاجم فرهنگی نوجوانان و جوانان ما که آینده سازان این مملکت اسلامی هستند را از ارزشهای اسلامی دور می کنند.

مدیر ستادهای فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به فعالیت ۴۲۸ مسجد فرهنگی و هنری در این استان، افزود: حدود ۶۰ درصد از کانونهای مساجد استان لرستان در مناطق روستایی راهاندازی شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به عدم توجه به مراکز فرهنگی در مناطق روستایی، کانون فرهنگی و هنری فعال در روستاها، در رونق فضای فرهنگی و هنری روستاها نقش بیبدیلی را نشان می دهد و گفت: رویداد ملی درک آیینه تمام نمای انعکاس فعالیت های فرهنگی و کانون های هنری مساجد است.

ابدالیپور با مذاکرات بر این رویداد فهما اتفاق خوبی به شما میرود که تخت مناسبی برای کانونهای فعالیتهای مساجد ثبت شده است، افزود: این رویداد ملی فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان در سومین رویداد ملی درک عملکرد خوبیاند کمااینکه و هنرمندان ایجاد می‌کنند که انجام می‌شود ثبت و ماندگار شود.

مدیر ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد لرستان با بیان اینکه چه ملی فهم بانک اطلاعاتی کامل و قابل ارائه است، بیان کرد: درک بستر مناسبی برای نشر و گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری.

وی با اشاره به اینکه مساجد بهعنوان محل عظیم مؤمنین و مردم و بهویژه کودکان و جوانان، بهترین فضای عمومی و اجتماعی برای نهادینه کردن و گسترش فرهنگ های برتر و فرهنگ دینی و قرآنی هستند، افزودن فعالیت های انجام شده در کانون های مساجد به صورت مردمی در شور اداره می‌شود و این مردمی بودن ویژگی کانون مساجد است.

ابدالیپور با اشاره به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد بهعنوان رکنی از ارکان مسجد، نقش مهم و تأثیرگذار در اعتلای فرهنگی جامعه دارند، افزود: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد توفیقات خوبی در جذب جوانان و کادرسازی و تربیت نیرو، بصیرتافزایی و آگاهی بخشی و مقابله. با توطئه های دشمنان داشته اند.

مدیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به محل همحور بودن کانون های فرهنگی و هنری مساجد، توضیح کرد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد می تواند در ارتقای فرهنگ دینی و فرهنگ عمومی جامعه نقش بسزایی داشته باشد.

وی با اشاره به فعالیت های اجتماعات کانون های فرهنگی و هنری مساجد، گفت: مساجد در مقابله با آسیب های اجتماعی و آگاهی بخشی به اقشار در این خصوص نقش مهمی دارند.

ابدالیپور با توجه به امکانات اجتماعی جوانان ذیل کانون های فرهنگی و هنری مناسب و ساختارمند برای فعالیت های سالم اجتماعی فراهم می کند: همافزایی دستگاه های فرهنگی در برنامه های مسجد و فرهنگی و هنری مساجد برای برنامه های فرهنگی مردممحور باید توجه شود.

انتهای پیام