انجام ۱۵ پرداخت کوچک برای بانوان روستایی شهرستان بمپور


انجام 15 پرداخت کوچک برای بانوان روستایی شهرستان بمپور

ایسنا/ سیستان و بلوچستان مدیر جهاد کشاورزی بمپور گفت: با هدف تقویت و توسعه مهارت های فردی و اجتماعی زنان روستایی و افزایش درآمد خانواده های کم درآمد از سال ۱۳۹۷ ۱۵ بودجه ناچیز برای بانوان روستایی با سرمایه حدود دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. و پنج یکصد میلیون ریال با پوشش ۵۳۶ گروه بانوان در شهرستان بمپور تشکیل شد.

محمداکرم هودیانی در گفت وگو با ایسنا، عمده فعالیت های این صندوق ها را در زمینه های دامپروری، سوزن دوزی، گل سازی، جواهرسازی و نخل سازی برشمرد.

وی همچنین افزود و گفت: از دستاوردهای این صندوق ها می توان به ایجاد ۳ مکان تزئین کوه و طناب، پرورش قارچ خوراکی و طبقه بندی سبزیجات و راه اندازی مکان تقلید فلفل عناب اشاره کرد.

در انتهای پیام