انتقاد از حداکثر دادستان عنبرآباد اجتناب کرده اند کار کردن شورای شهر ایسنا/کرمان دادستان عنبرآباد با انتقاد اجتناب کرده اند کار کردن شورای شهر اظهار داشت: خوب‌سال اجتناب کرده اند انتخابات شورای شهر می‌گذرد با این حال آن‌طور کدام ممکن است باید حرکت نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ظرف ۲ ماه برخی مشکلات برطرف نشوند برخورد می‌کنم. 

ابراهیم سلیمانی دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب  شهرستان عنبرآباد در مونتاژ شورای اجرایی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مطالبات به‌حق مردمان شهر عنبراباد انتقاد اجتناب کرده اند وضعیت شورای شهر  را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری است کدام ممکن است با تحویل داد یکسال اجتناب کرده اند تحریک کردن ورزش شورای اسلامی شهر هیچ اقدامی صورت نگرفته است. 

سلیمانی اظهار داشت: در بحث خانه سازی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های عمرانی هیچ اقدامی انجام نگرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اجتناب کرده اند این مورد انتقاد دارند. 

دادستان عنبرآباد اظهار داشت: در بحث پایش تصویری اقدامات خوبی صورت نگرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی اجتناب کرده اند دوربین های مرحله شهر برداشتن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ استفاده ای ندارند اگر ظرف دوماه این مورد ساماندهی نشود با افرادی که کوتاهی کردند برخورد احتمالاً وجود خواهد داشت.

وی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مطالبات قابل توجه مردمان را بحث نظارت اصولاً بر بازار عنوان کرد اظهار داشت: باید جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره صمت باهمکاری به‌صورت مشترک بر بازار نظارت داشته باشند وبا اشخاص حقیقی سودجو برخورد شود.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند ضعیف چشم اندازها ورزشی در مرحله شهرستان انتقاد کرد اظهار داشت: باید کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان اجتناب کرده اند حداقل چشم اندازها ورزشی بهرمند شوند.

وی اظهار کرد: تجهیزات قضایی براساس محافظت حقوق عامه، الزامات قانونی را به تجهیزات ها گوشزد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب قوانین با متخلفان برخورد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده قضایی تشکیل می دهد.

انتهای پیام