انتقاد اجتناب کرده اند کاروان های آزاد در عراقفرستاده ایران در عراق در دیدار با رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت اجتناب کرده اند ورزش کاروان های آزاد کدام ممکن است زائران در عراق را با اشکال مواجه کرده است، انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، ایرج مسجدی در دیدار با سید صادق حسینی، رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت کدام ممکن است در راس هیات نظارت بر بازگشایی مرز زمینی عراق به روی زائران، راه‌های کاهش ارزش‌ها را بازرسی می‌تدریجی، این سخنان را خاص کرد. بازدید زیارتی افزود: سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید با کاروان های آزاد مشکلات زیادی را در زمینه ایمنی، بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی عدم پاسخگویی به در کنار دارد.

وی با خاص اینکه کار زیارت باید تحمل نظارت گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت باشد، بازگشت به شد: هر بار کدام ممکن است کاروان ها با مجوز گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت وارد می شوند، بافت راحتی می کنیم تا روزی کدام ممکن است کاروان ها با بیرون معلم حضور دارند، در حالی کدام ممکن است کاروان ها حضور دارند. ” حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت ساختار، نظارت، بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش باکلاس دارد در حالی کدام ممکن است در کاروان های آزاد چنین چیزی {وجود ندارد}.
حسینی رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت با تاکید بر معامله با به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه های زائران برای افزایش رضایتمندی زائران، افزود: گرانی سفرهای اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی مرزهای زمینی اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است می توان به آن تمرکز کرد. در دیدار با افسران عراقی. برای تسهیل امور زائران تا حصول نتیجه برای افزایش رضایتمندی مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری شده است.

فرستاده ایران در عراق علاوه بر این ذکر شد: ما تمام امتحان شده شخصی را برای کاهش سفرهای اثیری انجام می دهیم، ضمن اینکه می توانیم در موضوع زیارت به توافقات خوبی بازو پیدا کنیم.

انتهای پیام/