افزایش ۲۳ درصدی بلعیدن بنزین در ملتمدیرکل نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی ذکر شد: معمول گلوله کردن بنزین در ملت اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار لیتر {بوده است}.

به گزارش ایسنا، کرامت ویس کرمی ادعا کرد: معمول بلعیدن بنزین در روزهای درست مثل سال قبلی (۲۵ اسفند ۹۹ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۰) ۹۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار لیتر بوده کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند افزایش ۲۳ درصدی بلعیدن بنزین است. در سفر تا ۳ آوریل یکپارچه دارد.

وی تاکید کرد: در ۱۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار لیتر بنزین در ملت گلوله کردن شد.

به گزارش ایسنا، بلعیدن بنزین ملت در روز دوم فروردین ۱۴۰۱، ۱۱۳ میلیون لیتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز اول فروردین ۸۹ میلیون لیتر {بوده است}. بلعیدن بنزین ملت نیز در ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ به رکورد ۱۳۱ میلیون لیتر رسید.

انتهای پیام/