افزایش انواع قربانیان به بیماری عروق کرونر مرکز در خوزستانایسنا/ خوزستان معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ردیابی به انجام ۸۱۳ آزمایش تشخیصی اجتناب کرده اند تعیین ۱۷۳ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر در ۲۴ ساعت قبلی در استان خوزستان خبر داد.

دکتر. سیدمحمد علوی ذکر شد: در ۲۴ ساعت قبلی ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۴ نفر به امکانات درمانی، کلینیک های تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان های برگزیده شده استان خوزستان مراجعه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مراجعه کنندگان به این امکانات نسبت {به روز} قبلی تنظیم چندانی نداشته است.

به گزارش ایسنا، وی با ردیابی به انجام ۸۱۳ آزمایش تشخیصی، افزود: اجتناب کرده اند آزمایش های {انجام شده} ۱۷۳ فرد مبتلا تحت تأثیر عروق کرونر تعیین شدند، یعنی ۱۱۸ فرد مبتلا اصولاً اجتناب کرده اند روز قبل از این. {در این} مدت ۹ فرد مبتلا در بیمارستان های خوزستان بستری شدند. در ۲۴ ساعت قبلی ۲ نفر اجتناب کرده اند هم استانی ها نیز بر تأثیر بیماری عروق کرونر جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند کدام ممکن است نسبت {به روز} در گذشته کمتر است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ذکر شد: میزان رعایت اطلاعات بهداشتی در خوزستان ۷۸ نسبت است در حالی کدام ممکن است میزان استفاده اجتناب کرده اند ماسک در مناطق مرکزی ۶۵ نسبت با این حال در بازارهای محیط شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر است. حدود ۱۵ نسبت است.

وی ذکر شد: با اشاره به در پیش بودن مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیالی قدر، بر ایده انتخاب ستاد سراسری مرتب کردن ولیعهد، امکان برگزاری مراسم در محل قرارگیری های باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سرپوشیده با رعایت اطلاعات بهداشتی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیتی اجتناب کرده اند تذکر قابلیت {وجود ندارد}. محافظت “.

وی در مراجعه به عالی این سیستم تلویزیونی افزود: مراسم در شهرهای صورتی رنگ با رعایت قوانین بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نسبت قابلیت، در شهرهای نارنجی رنگ ۵۰ نسبت در شهرهای زرد ۷۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای آبی با ۱۰۰ نسبت ممکن است در محل قرارگیری های سرپوشیده برگزار شود. ٪ قابلیت “.

انتهای پیام/