اطلاعیه به مسافران هرمزگانی؛ مراقب جویدن پشه باشیدرئیس دانشکده علوم پزشکی هرمزگان اظهار داشت: امسال همزمان با اپیدمی کووید، ۱۹ استان هرمزگان بدون در نظر گرفتن پشه های مهاجم ایدز مواجه شدند کدام ممکن است این امر نیازمند اقدامات پیشگیرانه در ایام سفر نوروزی برای تامین بهزیستی است. مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان.»

به گزارش ایسنا، دکتر حسین فرشیدی ضمن تاکید بر انواع مکانی صحیح برای دوری اجتناب کرده اند جو های مرطوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشه گیر توسط مهمانان نوروزی، اظهار داشت: این امر درهم آمدن است سلامت مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان است، لذا مسافران باید در وضعیت های صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن اجتناب کرده اند جمله مسکن کنند. مهمانخانه. برای حفاظت اجتناب کرده اند شخصی در مخالفت با جویدن بالقوه پشه

وی افزود: در مهرماه به بعد با پشه آئدس حاوی شدیم کدام ممکن است ابتدا اجتناب کرده اند بندرلنگه سپس بندرعباس تفسیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان مواردی اجتناب کرده اند این پشه در شهرستان سیریک تفسیر شد. خوشبختانه هیچ موردی اجتناب کرده اند بیماری های منتقله اجتناب کرده اند طریق پشه در استان تفسیر نمی شود، لذا مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان مراقب باشند.

فرشیدی با ردیابی به کمیت بالای کار در ایام کووید ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری ایدز کدام ممکن است پشه ها را در استان مورد حمله قرار می داد، اظهار داشت: سالیانه به کارمندان هیچ خدمتی باقی نمی ماند از بهورزان در هر شرایطی بافت تلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت می کنند.

وی اظهار داشت: با پیشگیری اجتناب کرده اند جویدن پشه می توان اجتناب کرده اند بیماری هایی مشابه با مالاریا، دنگی، چیکونگونیا، ویروس زیکا، تب زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند بیماری های عفونی تولید دیگری پیشگیری کرد.

انتهای پیام/