اطلاعاتی از وضعیت ۲ پاکبان مشهدی که روز گذشته دچار سانحه شدندایسنا/ خراسان رضوی مسئول روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری گفت: یکی از پاکبانها دچار آسیب مغزی و دیگری از ناحیه مشهد شده است که تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

امین زحمتکش در گفتوگو با گزارش در این خصوص اظهار داشت: روز گذشته از نیروهای خدمات شهری شهرداری مشهد جمع آوری کیسه های شن و نمک تعبیه شده در زیر گذر تقاطع میدان جهاد بودند که خودرویی با بیاحتیاطی و سرعت بالا به خودروی خدمات شهری شهرداری برخورد می کند. همین موضوع به انحراف خودرو می‌شود و سپس به پاکبانان برخورد می‌کند.

وی افزود: خدمات درمانی در این حادثه ۲ پاکبان شهری دچار حادثه شدند و اکنون هر ۲ در بیمارستان بس یکی از پاکبان‌ها دچار ضربه مغزی و دیگری از ناحیه پا شکسته می‌شود که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد.

مسئول روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد اضافه کرد: راننده خودرو در این حادثه دچار سانحه شکستگی شده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است.

انتهای پیام