اصول جدید بازدید به ایران گفتن شدبر مقدمه دستورالعمل جدید وزارت بهداشت در امور گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیمایی، مسافران واکسینه شده اجتناب کرده اند حاضر شهادت دادن عقب کشیدن آزمایش تاج PCR در بدو ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بازدید به ایران معاف شدند.

به گزارش ایسنا، پس اجتناب کرده اند ابلاغیه جدید وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی همراه خود هدف افزایش اقدامات پیشگیرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا در ملت، شرایط پذیرش مسافران درگاه به ایران افزایش یافته است. بر مقدمه این اطلاعیه کدام ممکن است در گذشته تاریخی ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ به نمایندگی های گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیمایی ابلاغ شده است، کلیه مسافران بالای ۱۲ سال می توانند ۱۴ روز پس اجتناب کرده اند فینال تزریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کشتی، شهادت دادن اصلی ۲ نوبت واکسن کراون (مقوا واکسیناسیون دیجیتال) حاضر دهند. خوب پاسخ این است. نگاهی به PCR عقب کشیدن در عرض ۷۲ ساعت وارد ایران شوید.

پاسخ آزمایش PCR را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا واکسیناسیون باید به زبان انگلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای کد QR باشد.

پذیرش مسافران غیرایرانی تنها همراه خود حاضر مقوا واکسیناسیون همراه خود شرایط گفتن شده امکان پذیر است. پیش اجتناب کرده اند این همه مسافران برای دسترسی ایران باید شهادت دادن PCR عقب کشیدن حاضر می کردند.

فرآیند پذیرش مسافر همراه خود مقوا واکسیناسیون در متعدد اجتناب کرده اند ملت ها متنوع نگاهی به Corona PCR شده است. همراه خود این جاری، برخی اجتناب کرده اند ملت ها، اجتناب کرده اند جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همچنان محدودیت‌هایی با اشاره به نوع واکسن دریافتی مسافران دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم طرفدار نهادهای بین‌المللی، اجتناب کرده اند جمله گروه بهداشت جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا، واکسن‌های به سختی (Pfizer / Modern / Astrazenka / Johnson ). ) تایید شدند.

انتهای پیام/