اسکان ۷۷ دانشگاه گلستانی مسافران نوروزی / نصب ۷۰۰۰ مسافر نوروزی در مدارس گلستانایسنا/ گلستان کارشناس به فرماندهی اداره کل تعاون آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش گلستان ذکر شد: ۷۷ دانشگاه در استان گلستان اجتناب کرده اند نوروز تا نوروز ۱۴۰۱ پذیرای مسافران هستند.

الهام تدینی در ذکر شد وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن تبریک سال نو با ردیابی به فینال وضعیت اسکان مسافران نوروزی در ستاد اسکان فرهنگیان، اظهار کرد: اسفند ۲۰۸ خانواده برای ادغام کردن ۸۴۷ نفر; در گذشته تاریخی ۲۹ اسفند ۳۱۶ خانواده برای ادغام کردن ۱۳۸۸ نفر، در ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ انواع ۵۲۴ خانواده برای ادغام کردن ۲۳۹۱ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۱ فروردین ۶۱۶ خانواده برای ادغام کردن ۲۸۰۳ نفر در کلیسای کامل اسکان فرهنگیان سکونت داشتند.

وی با دقیق اینکه اجتناب کرده اند ۲۸ اسفند ۹۳ تا نوروز ۱۴۰۱ در مجموع خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۴ خانواده برای ادغام کردن ۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۹ نفر در مجتمع اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی گلستان سکونت داشتند، تصریح کرد: در سفر نوروزی ۷۷ دانشگاه را برای اسکان مسافران در گلستان اسکان دادند. اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت کنار هم قرار دادن پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی می باشد.

کارشناس به فرماندهی اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش گلستان با دقیق اینکه مدارس همچنان پذیرای مسافران نوروزی هستند، بازگشت به شد: آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش آمادگی دارد در صورت افزایش مسافران نوروزی قابلیت مدارس را افزایش دهد.

تدینی به استقبال جذاب مسافران نوروزی اجتناب کرده اند اسکان فرهنگیان گلستان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پس اجتناب کرده اند شیوع ویروس معروف تاج، اسکان فرهنگیان در استان گلستان با وقفه ۲ ساله مواجه شد کدام ممکن است در نوروز امسال اجتناب کرده اند بالا گرفته شده است.

ممکن است باید بگویم؛ اجتناب کرده اند تحریک کردن اجرای قالب نوروزی ۱۴۰۱ تا اول فروردین ماه جاری، ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۲ نفر در گلستان سکونت داشتند کدام ممکن است حدود خوب سوم آنها جزو فرهنگیان بودند.

انتهای پیام/