اسکان ۱۲۰۰۰ مسافر در اماکن اقامتی یزد تاکنونایسنا/ یزد مدیرکل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی یزد به داده های آماری اسکان ۱۲ هزار نفر در امکانات اقامتی یزد در روز قبل از امروز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {افرادی که} مقوا واکسیناسیون ندارند پذیرش نمی شوند.

ˈاحمد آخوندیˈ همین الان در خصوص آمار ترافیکی استان در روزهای منتهی به بالا سال ادعا کرد: کل تردد در بازه روزی ۲۴ تا ۲۶ اسفندماه برای ادغام کردن ۱۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ خودرو درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱ تجهیزات تردد خروجی است.

وی ادعا کرد: سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۲ نفر با قطار وارد استان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۳ نفر اجتناب کرده اند استان خارج شدند.

وی افزود: این آمار ۲۷ اسفند برای ادغام کردن تردد درگاه ۴۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۰ خودرو سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد خروجی ۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ خودرو سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی است.

آخوندی کل اسکان ۲۷ اسفندماه در استان را ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۲ نفر اشاره کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در هفتم فروردین ۹۵ نسبت قابلیت اقامتگاه های یزد پایان دادن شده است.

وی در خصوص گزارش عنوان سامانه امید کدام ممکن است ترانزیت ردیابی ها مواصلاتی است، تصریح کرد: نیروهای ناجا اجتناب کرده اند ترانزیت خودروهایی کدام ممکن است {در این} سامانه گزارش عنوان نکرده اند اجتناب کرده اند مبدا جلوگیری کنند.

وی در خصوص مدیریت فرودگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه آهن خاطرنشان کرد: هر نوع صدور بلیت باید با پیوستن به سامانه امید انجام شود تا برای اشخاص حقیقی مبتلا یا واکسن بدست آمده نکرده بلیت صادر نشود.

وی افزود: {افرادی که} گمشده مقوا واکسن هستند برای اسکان در استان پذیرش نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق ۲ دوز واکسن {در این} زمینه الزامی است.

وی با دقیق اینکه پروتکل های بهداشتی به تمامی اقامتگاه ها طرفدار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم عامل خاصی نداشته باشیم، ذکر شد: ۵ نیروی کار در ۲ شیفت امنیتی خرس مدیریت سایر ادارات بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون حدود ۳۰۰ اخطاریه صادر شده است.

آخوندی با دقیق اینکه در برخی اقامتگاه ها بسته های بهداشتی به خانوار ها حاضر تبدیل می شود، ذکر شد: ۲۷۲ دانشگاه در استان برای اسکان مسافران نوروزی است کدام ممکن است خرس مدیریت هستند.

انتهای پیام/