اختصاص ۱۸۵۰ میلیارد شهرت تایتان به قرارگاه مالی کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمدایسنا/ کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت: عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۰ میلیون رهن واگذاری برای کارآفرینی، رشد ساخت، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استان اختصاص کشف شد.

سیدعلی احمدزاده در اولین مونتاژ شورای این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد استان در سال جاری افزود: در صورت فریب دادن این میزان برای ساخت، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی در استان قابل دستیابی است این میزان شهرت افزایش یابد.

وی خاص کرد: سال قبلی این رهن اندک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالغ بر ۵۴۰ میلیارد تومان بود در حالی کدام ممکن است ۸۵۰ میلیارد تومان متقاضی سرمایه در ورود به را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات داشتیم.

استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات این بود کدام ممکن است سال قبلی بیشترین شهرت رشد ساخت به سرمایه در ورود به را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش کوچکی به اختصاص کشف شد.

احمدزاده خاطرنشان کرد: شهرت بخش مالی استان در سال جاری ۷۰ نسبت برای ، کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نسبت برای سرمایه در ورود به است.

وی یکپارچه داد: این رهن صرفا برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه در ورود به قالب های نوزاد تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی فکر شده است.

استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اجتناب کرده اند تصمیم گیری سهم اشتغالزایی در استان برای سال ۱۴۰۱ خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد: امسال باید ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۰ حرفه در استان تحمیل شود.

قابل دستیابی است برخی اجتناب کرده اند مدیران در زمینه کاری شخصی دانشی نداشته باشند، شهرت اختصاص یافته به چالش باید در بازه روزی تصمیم گیری شده فریب دادن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالش پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده برسد.

احمدزاده تاکید کرد: نمایندگان مقامات در شهرستان ها فرماندار هستند متعاقباً مدیران باید با نمایندگان همفکری کنند با این حال فرماندار با توجه به راه اندازی شد مدیران شهرستان تذکر آخرین را می دهد.

وی با ردیابی به اصل رئیس جمهور برای تعمیر فقر کاملاً اظهار داشت: خوراک، فروشگاه لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن سه شاخص فقر کاملاً است کدام ممکن است همه مدیران استانی باید کمک کنند تا {افرادی که} در فقر به حرکت می برند تعیین شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با فقر کاملاً مواجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنند بخشی اجتناب کرده اند فقر را نجات دهند. آی تی.”

وی تصریح کرد: ۱۵۰ میلیارد تومان به عوامل حادثه خیز استان اختصاص کشف شد کدام ممکن است باید برای تعمیر این عوامل در خیابان های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر تسریع شود تا اجتناب کرده اند بروز حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفات جلوگیری شود.

وی با ردیابی به اینکه تعدادی از محور در استان تغییر به کشتارگاه شد، اظهار داشت: محورهای تحمل مدیریت یاسوج – اصفهان، یاسوج – شیراز، یاسوج به بابامیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل بنسنجان شهرت خوبی برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بدست آمده کردند.

استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت: همه مدیران باید برای تعدادی از برابر شدن اعتبارات در استان امتحان شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اعتباری برگردانده نشود.

احمدزاده با ردیابی به هشت مورد غرق شدگی اجتناب کرده اند ابتدای سال تاکنون در استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، تاکید کرد: مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداران این موضوع را شدید بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل پرخطر را با سیگنال هایی خاص کنند کدام ممکن است شاهد غرق شدن در آب نیستیم. استان

وی افزود: دارایی ها برخی اجتناب کرده اند تمامی چالش های عمرانی استان باید پیوند باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست محیطی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران اجتناب کرده اند {این مهم} غافل نشوند.

استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اجتناب کرده اند رسانه ها عذرخواهی کرد

اجباری به اشاره کردن است استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اجتناب کرده اند اصحاب رسانه حاضر در مونتاژ مهم شورای این سیستم ریزی عذرخواهی کردند.

اگرچه اجتناب کرده اند اصحاب رسانه برای سایبان خبری اولین مونتاژ شورای این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در سال ۱۴۰۱ به ریاست سیدعلی احمدزاده استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد دعوت شده بود، با این حال اجتناب کرده اند آنها بخواهید کدام ممکن است دقایقی در ابتدای مونتاژ شورای این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد را توقف کنند. تحقق.

حدود عالی ساعت بعد اصحاب رسانه توانستند {در این} مونتاژ حضور یابند. استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد با ادعای اینکه اصحاب رسانه {در این} مونتاژ حضور نداشتند با این حال چیزی اجتناب کرده اند آنها روکش دار نبود، گفتند: شد.

وی اظهار داشت: شاید اگر رسانه ها این چیزها را آشکار می کردند باعث اولویت افراد می شد با این حال در دوره ها بعدی ثمره این کار پنهان را خواهیم دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها در دوره ها آتی شیرینی این انتخاب را به اطلاع افراد خواهند رساند.

به گزارش ایسنا، احمدزاده اظهار داشت: اجتناب کرده اند همه اصحاب رسانه عذرخواهی می کنم کدام ممکن است نتوانستم {در این} مدت مختصر در امتداد طرف ما باشم.

انتهای پیام/