اجرای مزد منطقه‌ای به صلاح نیستمعاون وزیر کار با بیان اینکه مزد منطقهای نافی مزد حداقلی کارگران نیست، گفت: علیرغم که خیلی از کارمندان نگران نیروهای کار خود را دارند ولی به نظر می رسد که با مناطقی که دستمزدها هستند، شاید در حق کارگران اجحاف شود و از عدالت مزدی دور شود. اما اجرای آن در حال حاضر به صلاح نیست.

علی حسین رعیتی فرد در گفتوگو با ایسنا، درباره اجرای طرح مزد منطقه در کشور و برخی اطلاعات از سوی جامعه کارگری نسبت به حذف مزد کمتری با اجرای این طرح، گفت: در حال انجام مطالعات مزد منطقه ای هستیم و معتقدیم که بعد از مدت ها آن را انجام می دهیم. به یک جمع‌بندی برسانیم و یکبار تعیین تکلیف کنیم که اگر شرایط را در کشور داریم، آن را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: شرکای اجتماعی از جمله تشکل های کارگری معتقد است که مزد منطقه خوب است ولی باید یک حداقلی را برای کل کشور در شورای عالی کار مشخص کند که پایه و کارکرد و بعد از آن منطقه ای را به نسبت آن اضافه کند.

معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه مزد مناطق نافی مزد حداقلی نیست، افزود: طبق سبد معیشت، باید حداقل هایی را داشته باشند و بعد از آن حداقل ها، تعیین مزد منطقه ای می تواند برای رشته صنایع بر اساس آن انجام شود.

وی افزود: برخی از افراد معتقدند که باید روی این موضوع و کارگر و کارفرما در مناطق مختلف توافق شود و هرچه توافق شود، همان تصمیمی که فکر می کنم خوب نیست، زیرا اگر بخواهیم توافق کنیم، شاید از عدالت مزدی. به دور باشید و پیامدهایی با توجه به شرایط اقتصادی داشته باشید.

رعیتی فرد مشخص کرد: علیرغم که خیلی از کارفرمایان دغدغه فکر کار خود را دارند ولی میرسد که با این کار شاید در حق کارگران اجحاف شود و پس از آن در حال حاضر آن به صلاح نیست.
انتهای پیام