اتصالات گرمکن را در روزهای بادی بازرسی کنیدایسنا/ زنجان رئیس روابط کلی نمایندگی سوخت استان زنجان بر بازرسی اتصالات گرمکن در روزهای وزش باد تاکید کرد.

غیر معمول رباطی در ذکر شد وگو با ایسنا، با ردیابی به رهنمودها امنیت در استفاده اجتناب کرده اند وسایل گرمایشی، اظهار کرد: وسایل گازسوز مشابه با سایر وسایل خیلی شبیه برای روشنایی صحیح هستند. آنها به هوا خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها راه ارجاع به دنیای سطح اجتناب کرده اند طریق فن است.

این مسؤول ذکر شد: گازها یکی اجتناب کرده اند حوادثی است کدام ممکن است معمولاً {به دلیل} نبود دودکش صحیح برای وسایل گازسوز به طور قابل توجهی گرمکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگرمکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود جریان هوا کافی در اتاق، باعث مسمومیت اشخاص حقیقی تنفسی شده است. جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باعث از دست دادن زندگی آنها شود.

وی افزود: سوخت مونوکسید کربن اجتناب کرده اند احتراق ناتمام ساخت می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی بی نظیر آن بر روی دودکش‌های ناکافی وسایل گرمایشی است، به همین دلیل ساکنان ملاحظه داشته باشند کدام ممکن است نصب دودکش در انتهای دودکش حداقل ۹۰ سانتی‌متر اجتناب کرده اند دودکش شکاف داشته باشد. سقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد متری دیوار.” کناره سقف باید کنار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتهای درپوش H تعیین کنید باشد.

رباطی ذکر شد: استفاده اجتناب کرده اند دودکش برای وسایل گرمایشی مختلف فوق العاده اشتباه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان باید تمام اندازه دودکش ها را مدیریت کنند تا آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازهای سمی {به درستی} هدایت شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مفید بودن آنها مثبت شوند. لوله های گرمکن اخیر هستند

رئیس روابط کلی نمایندگی سوخت استان زنجان نیز تحمیل دریچه صحیح برای جو های نوزاد را برای کاهش خطر گازگرفتگی حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: ضعیف اکسیژن در جو یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند عناصر بی نظیر خفگی است کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند طریق هوا اجتناب کرده اند آن جلوگیری کرد. تبادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به جو باز فکر شده است.

انتهای پیام/