اتحادیه اروپا: اتحادیه روزی عضو اتحادیه اروپا خواهد شدرئیس کمیسیون اروپا، گفت، باید در اتحادیه اروپا باشد و این اتحادیه در آینده نه دیگر دو.

به گزارش ایسنا، به نقل از وبسایت روزنامه گاردین، “اورزولا فون درلاین”، رئیس کمیسیون اروپا گفت: نها یکی از ما هستیم و ما آن ها را می خواهم.

او این اظهارات را تنها ساعتی پس از آن مطرح کرد که تصمیم اتحادیه اروپا را به ارسال سلاح به مردم می رساند اقدامی که در تاریخ این اتحادیه بیسابقه است.

منطقه از بامداد پنجشنبه (پنجم اسفند) مورد حمله روسیه قرار گرفته است.

انتهای پیام