آینده IPO در سال ۱۴۰۰ اصلاح کرد


بر ایده بررسی ها صدای ایران اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۳۹۹ به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۰، ۴۰ تهیه اولین در بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس به پایان رسید. چهل توصیه اجتناب کرده اند میزان مشارکت به همان اندازه میزان بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فرآیند حاضر فوق العاده خاص بود.

ارزیابی مشارکت سهامداران {در این} پیشنهادها نماد می‌دهد کدام ممکن است «جوین» کدام ممکن است در جریان شهریور ۱۳۹۹ همراه خود ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۱ مصرف کننده تهیه شد، در صدر جدول پذیرش این پیشنهادها قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مرتب‌سازی» کدام ممکن است بروزترین tp-date . تهیه اولین در سال ۱۴۰۰ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۹ بهمن ماه صادر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۵ نفر خواهان آن بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتهای این جدول قرار داشت.

چه چیزی آینده پیشکش ها را اصلاح داد؟

مدل های اولین ای کدام ممکن است در سال ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار ۱۴۰۰ رخ داد، همگی شبیه به عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب بودند، با این حال آینده این مدل ها {در تابستان} ۱۴۰۰ اصلاح کرد.

“Fogster” اولین اکران اولین شخصی را در سال ۱۴۰۰ داشت. این سهام در ۱۲ مه آشکار شد، در روزهایی کدام ممکن است فشار کالا بر فشار کسب دسترس در بازار تا حد زیادی بود. این در حالی است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۸ هزار نفر {در این} تهیه اولین سهام نمایندگی کردند. سپس در حالی کدام ممکن است بازار {به سمت} بالا نفس می کشید، FUZA پای شخصی را به بازار سرمایه باز کرد. این حاضر کدام ممکن است در ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شد بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۰ هزار نفر حضور داشتند.

سومین تهیه اولین امسال پنجم خردادماه در روزهایی به پایان رسید کدام ممکن است شاخص کل بورس در شکسته نشده الگو نزولی شخصی، اساس شخصی را شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حدود خوب میلیون واحد قرار گرفت. «جکوروس» در چنین شرایطی تهیه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۶ هزار توکن سهام برای نمایندگی {در این} توصیه تهیه شد.

سپس در نوزدهم خردادماه «ولکار» همراه خود مشارکت ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۰ هزار کد تهیه شد. «خون آشام» نیز در ۲۶ ژوئن همراه خود مشارکت بیش از دو.۵ میلیون کد پایان دادن شد به همان اندازه پرونده اولین تهیه تابستانی همراه خود ۵ توصیه بسته شود.

{در تابستان} بازار روزهای سبزی را به شخصی دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شاخص کل بورس توانست اجتناب کرده اند مرز خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار واحدی حرکت تدریجی، صعودی مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افت چندین برابری شاخص کل این کانال.

در هر صورت، قرعه کشی اولین تهیه اولین تابستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین توصیه ۱۴۰۰ به تماس گرفتن «نیس» به پایان رسید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حاضر کدام ممکن است در دوم تیرماه جاری همراه خود نمایندگی حدود ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۴ هزار کد برگزار شد. «سفید» هفتمین اکران اولین امسال بود. بیش از دو.۸ میلیون کد {در این} حاضر کدام ممکن است در ۱۴ جولای برگزار شد نمایندگی کردند.

۱۵ مرداد ماه اکران اولین «فهمون» همراه خود مشارکت بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار کد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۳۰ مرداد ماه اکران اولین «مدیریت» همراه خود مشارکت بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۳ هزار کد به پایان رسید. کدها ۱۷ شهریورماه بازار سرمایه در حالی کدام ممکن است همه چیز دوباره الگو نزولی داشت میزبان ۲ تهیه اولین شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فجهان به همین ترتیب همراه خود مشارکت بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۳ هزار کد بود. وی رکورد مشارکت در کسب تهیه اولین در تهیه اولین در فجهان را شکست.

پس اجتناب کرده اند آن، حاضر اولین راه های جدید دسترس در بازار افتتاح شد. ابتدا هاوارین در ۱۲ سپتامبر همراه خود خوب مانکن جدید تهیه شد. {در این} تهیه اولین، سهام نمایندگی مذکور بر ایده دستورالعمل پذیره نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه اولین اوراق بهادار در فرابورس ایران به خریداران مجاز تهیه شده است. خریداران مجاز، صندوق های قابل تخفیف در بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های مشترک سند شده در کمیسیون بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار هستند.

بر این ایده گفتن شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند روز دوم صندوق های می توانند به همان اندازه ۵۰ نسبت اجتناب کرده اند دارایی های خریداری شده شخصی را به کالا برسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداران دقیق نیز می توانند کسب کنند.

متعاقباً، «توسن» به طور مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲ مرحله در ۲۳ شهریور به بازار به اینجا رسید. بر این ایده، مرحله یک تهیه به خریداران مجاز (صندوق های قابل تخفیف، صندوق های مشترک سند شده در بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه اوراق بهادار) به فرآیند سند سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله دوم حاضر به سایر خریداران به فرآیند قیمت تدریجی بود.

توصیه مشترک تهیه ای است کدام ممکن است در مرحله یک ممکن است نسبت معینی اجتناب کرده اند اوراق بهادار را اجتناب کرده اند طریق سند سفارش اختراع قیمت به خریداران مجاز تهیه تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله دوم قیمت اختراع شده همراه خود قیمت تدریجی به سایر خریداران حاضر شود. . تمایز هاوارین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسن {در این} بود کدام ممکن است توسن در ۲ فاز تهیه می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مردم هر دو سهامداران دانش در مرحله دوم حق کسب تهیه اولین را داشتند.

در همین گذشته تاریخی، «فسبزوار» نیز با بیرون سهم وجوه شناور شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی سهام این نمایندگی در روز تهیه به سهامداران دانش واگذار شد.

بیش از دو.۹ میلیون توکن {در این} مدل به اشتراک گذاشته شده است. پرونده تهیه اولین شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ همراه خود «شیکام» بسته شد. پیشنهادی کدام ممکن است توسط خریداران مجاز هر دو صندوق های قابل تخفیف حاضر تبدیل می شود. در زمستان ۱۴۰۰، بازار سرمایه میزبان خوب تهیه اولین هر دو «مرتب‌سازی» همراه خود حداقل مشارکت بود کدام ممکن است به شبیه به سبک عادی تهیه شد.

وضعیت حال بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ بازدهی اشتیاق سهامداران را مهار کرده است!

مسلما بسیار قدرتمند دلیلی کدام ممکن است سهامداران اجتناب کرده اند کسب این ایده ها امتناع می ورزند اینجا است کدام ممکن است بازده آنها کاهش یافته است است. برخی تهیه های اولین در سال ۱۳۹۹ بازدهی عقب کشیدن ۶۸ درصدی را به در کنار داشت! در هر صورت وضعیت حال بازار ترمز سهامداران را نیز {به سمت} کسب تهیه های اولین توسل به کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار مشارکت نماد می دهد کدام ممکن است فرآیند های مختلف {نمی تواند} پای سهامداران را یک بار دیگر به این تهیه ها باز تدریجی. شاید اگر سایه با کیفیت صنعتی نوسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزول اجتناب کرده اند بازار برداشته شود، تهیه های اولین ممکن است بار تولید دیگری به موضوعی ترجیح برای سهامداران تغییر شود.