آمریکا همراه خود بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند فهرست تحریم‌های شخصی موافقت کرد!


بر مقدمه بررسی ها صدای ایران فرارو علی جنتی وزیر ارشاد مقامات یازدهم در توئیتی نوشت: منصفانه سال پس اجتناب کرده اند توقف مذاکرات احیا، گروه مذاکره کننده ۹ تنها به دستاوردهای جدیدی بازو یافته است، اما علاوه بر این به آنچه مقامات دوازدهم در چارچوب آن به بازو معرفی شده است است، به طور درست بازو نیافته است. دیپلمات ها.» از می دانستند برای احقاق حقوق ملت همراه خود امکانات های جهانی به چه زبانی صحبت کنند.

یکی اجتناب کرده اند سبدها هماهنگی، احیای مخالفت همراه خود آمریکا همراه خود بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست تروریستی منصفانه گروه تروریستی خارجی است.

به گزارش صدای ایران، یکی اجتناب کرده اند سبدها هماهنگی، احیای مخالفت همراه خود آمریکا همراه خود بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست تروریستی گروه های تروریستی خارجی است، در حالی کدام ممکن است در مقامات دوازدهم، عزل مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای آن اجتناب کرده اند تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن «سپاه پاسداران» ایران اجتناب کرده اند فهرست تروریسم.. مشروط بر اینکه هرگونه مذاکره همراه خود موافقت آمریکا صورت گیرد.