آمادگی مدیریت فاجعه جهانی برای حوادث بالقوه در نوروزرئیس گروه مدیریت فاجعه ملت اجتناب کرده اند حاضر مدیریت فاجعه در استان های در سرتاسر ملت برای مقابله همراه خود حوادث بالقوه در ایام نوروز ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ارائه دهندگان رسانی به افراد خبر داد.

محمدحسن نامی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسناهمراه خود ملاحظه به بخشنامه نوروزی گروه مدیریت فاجعه ملت به استانداران در سرتاسر ملت همراه خود دقیق اینکه در ایام نوروز ۱۴۰۱ شخصی را برای مقابله همراه خود حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاطرات کنار هم قرار دادن می کنند، عنوان کرد: نوروز ۱۴۰۱ بخشنامه ای به استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مسئله نوروزی ۱۴۰۱ ابلاغ کرد. در استان های در سرتاسر ملت ، کدام ممکن است طی آن بر آمادگی برای هرگونه حادثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ارائه دهندگان رسانی به افراد همراه خود ملاحظه به افزایش سفرهای نوروزی تاکید شد.

وی اظهار داشت: بر مقدمه این بخشنامه کلیه ارائه دهندگان امدادی، خدماتی، نیروهای امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… وی همراه خود دقیق اینکه باید برای مقابله همراه خود حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات غیرمنتظره آمادگی مورد نیاز را داشته باشد، دقیق کرد: امتیازات درمورد به نحوه اقدام برای تامین اوقات فراغت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی ساکنان در کل بازدید مورد تاکید قرار گرفت.

نامی شکسته نشده داد: امیدوارم شرایط امسال به گونه ای باشد کدام ممکن است در ایام نوروز هیچ حادثه خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرطبیعی رخ ندهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان اعضای خانواده آسیبی نبیند. همراه خود این جاری ما نیز آمادگی داریم کدام ممکن است خدای ناکرده خسارات ناشی اجتناب کرده اند تصادف را به حداقل برسانیم.

رئیس گروه مدیریت فاجعه ملت همراه خود دقیق اینکه حدود ۱۷ بخش مدیریت فاجعه را بر عهده دارند، اظهار داشت: اجتناب کرده اند قابلیت همه این ارگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها در ایام نوروز استفاده کرده ایم به همان اندازه نوروزی ایمن برای افراد عزیزمان به همان اندازه نوک سال داشته باشیم. به خواست خدا عید نوروز.” در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در سفرهای نوروزی اجتناب کرده اند تمامی پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت برای ایمنی افراد استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/