آسانسور اقتصاد داده ها بنیان توسعه بهبود را تسریع می تنبلایسنا/ کرمانشاه استاندار کرمانشاه در پیامی به رویداد تحریک کردن سال جدید امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده قابل توجه برای نتیجه گیری مانترا سال را راهبردی اساسی برای پیشبرد نیازها مالی استان ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ساخت بر ایده محبوبیت موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان موجب تسریع توسعه بهبود، تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور روحیه امید، خودباوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی در محله تبدیل می شود.

محتوای متنی پیام بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه به این رئوس مطالب است: تحریک کردن بهار شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز امسال مصادف همراه خود شعبان المعظم ماه برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت مقام معظم مدیریت است. انقلاب، رئیس جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایتمدار مهربان، مقاوم، مخلص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایتمدار کرمانشاه، شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی خانوار های معزز شهدا، جانبازان، آزادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی عزیزانی کدام ممکن است همراه با خانوار نیستند. هم اکنون در بخش ارائه دهندگان رسانی، ساخت، امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت افراد در دفتر حضور دارند. همراه خود آرزوی موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی برای افراد گران کرمانشاه کدام ممکن است به همه هموطنان شخصی خوشحال از می کنند.

افراد شریف، قدرشناس، فداکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مومن کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموطنان گران در روزهای پایانی سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آستانه سال نو میلاد مقام معظم مدیریت (ارواحنا فداه) را جشن گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یقیناً در سال جدید آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار فراوانی خواهیم داشت. برکات مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار را برای افراد ایران گران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه به ارمغان خواهد آورد.

در سال ۱۴۰۰ حماسه عکس همراه خود حضور افراد همراه خود بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن به ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه گران رقم خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد به تغییر، نتیجه گیری عدالت، رفع مشکلات مالی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد رای خوش بینانه دادند. مشکلات باکلاس همراه خود حضور خارق العاده مقامات آیت الله رئیسی – مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خادم افراد – رای گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود روی کار برخورد کردن مقامات، جرقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجی اجتناب کرده اند امید در دل افراد برمی خیزد.

مقامات خستگی ناپذیر در ابتدای راه مقابله همراه خود ولیعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به شرایط روال از ما کدام ممکن است {به دلیل} بیماری کرون همراه خود مشکلات عدیده ای مواجه شده بودند، توسعه واکسیناسیون از ما مشخص را در توان درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به نفس برای بدست آوردن به ایمنی محله افزایش داد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاج نباید مزاحم کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد افراد شود. خوشبختانه امسال شاهد بازگشت روحیه لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط به محله همراه خود افول تاج، بازگشت نمایندگی ها به چرخه درآمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت {به سمت} افزایش وضعیت مالی همراه خود تشکر اجتناب کرده اند جناب رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات هستیم.

در ماه های پایانی سال به فضل الهی این خوشحال از را داشتم کدام ممکن است خدمتگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتگزار افراد استان کرمانشاه باشم، استان های گران قدمی در جهت کاهش مشکلات افراد شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریف این گران برداشته ایم. . پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران عقب ماندگی قبلی.

به دلیل در راه حضور در نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده رهنمودهای امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسداری اجتناب کرده اند خون پاک شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وصیت نامه های ارزشمند آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به خوب ارزش های نظام اسلامی رفع مشکلات مالی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری عدالت در محله پیام شهر در محدوده مقامات بود. ما امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ۲۴ ساعته شخصی را در میل قرار داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شک {در این} مسیر بر ایده پوشش مقامات از ما نیازمند مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد آفرینی خواهید کرد افراد گران هستیم.

کرمانشاه گران در لحظه تشنه خدمت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور نیروهای محیط زیست، انقلابی، دلسوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به توانمندی های غنی این سرزمین کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند بهشت ​​جایگزین های بهبود است، کنار هم قرار دادن حرکت در مسیر درست حرکت کنید بهبود است. همه پتانسیل ها را تحکیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج کنیم در بخش کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای استراحت افراد شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادتمند کرمانشاه جایگاه کرمانشاه را در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت احیا خواهیم کرد.

چون آن است رفع معضل بیکاری ۵۰ ساله کرمانشاه یکی اجتناب کرده اند درخواست شده است های بی نظیر افراد تسهیل ، توسل به خارجی، حمایت اجتناب کرده اند ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اجتناب کرده اند طریق مدیریت دارایی ها بر ایده اسناد بالادستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمینی است. امتحان شده خواهیم کرد هر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شهر را بر ایده میل ها، استعدادها، توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص های ایجاد شده در مسیر درست حرکت کنید انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود قرار دهیم.

ملاحظه ویژه به بهبود مناطق کشاورزی، آسانسور بوم گردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند گردشگری کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن چالش های زیربنایی در زمینه بنزین، آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیازهای عمرانی بی شک تاثیر بسزایی در توسعه بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ممکن است داشته باشد. در واقع رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مناطق اجتناب کرده اند آبادانی مرزنشینان، روستائیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایر غیور برخوردار {خواهد بود}.

در مسیر درست حرکت کنید تغییر مالی باید بر آسانسور سنت کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای افزایش فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن شرایط مورد نیاز برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین {نیروی کار} ماهر تاکید شود به همان اندازه همه بتوانند اجتناب کرده اند آن بهره مند شوند. به بچه ها همراه خود انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت دار اجتناب کرده اند مزایای ساختار مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ای بهره مند شوید

کرمانشاه به فرمان رئیس معظم انقلاب سینه ای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره زیبای ایران پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار اجتناب کرده اند بالقوه های مختلف همراه خود بالقوه های ویژه برای پیشرفت، تعالی، شکوفایی، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالندگی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی همراه خود بهبود همه جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگن است. . .

بهبود استان همراه خود پایان دادن زنجیره‌های خوب ارزش مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی بیشتر مبتنی بر دارایی ها خالص، ساختار مالی متنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو مساعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارهای پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جامعه لجستیکی باکلاس، ارتقای شاخص‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس (بهداشت، آموزش، بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری افراد، همراه خود محبوبیت توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به توانمندی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت سراسری، زمینه بهبود افراد محور را فراهم خواهیم کرد به همان اندازه این استان همراه خود کارکردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراملیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همجواری همراه خود بخش عربی کردستان. جهان عراق نیز برای رشد صادرکنندگان شخصی کنار هم قرار دادن است.

سند خوشحال از استان کرمانشاه تقدیم ۱۰ هزار شهید والامقام در راه نتیجه گیری آرمان های والای نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند این آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار است. ترسیم توجه انداز جذاب برای افزایش شاخص های بهبود در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند حمایت های ویژه مقامات.

بهبود صنعت گردشگری شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند موتورهای انبساط مالی استان در لحظه عالی قابلیت منحصر به شخص است در واقع همراه با عملکرد های خالص، دشت های خرم، مناطق غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ، آب حاصلخیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های منحصر به شخص. در بخش های کشاورزی، صنعت، معدن، خرید و فروش، بازرگانی، خرید و فروش فرامرزی کدام ممکن است باید بر ایده مانترا محوری «مقامات از ما، ایران محکم» سرعت قطار بهبود را افزایش دهد.

استان زرخیر کرمانشاه دیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکاب شهداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال به فضل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنایت خداوند متعال، انشاءالله مفتخریم پذیرای عاشقان حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشقان اهل بیت در دروازه امامزاده باشیم. عتبات عالیات. تکمیل شد.

مانترا ساخت در سال های فعلی مورد ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه رئیس معظم انقلاب اسلامی به موضوع ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت ویژه اجتناب کرده اند بنگاه های داده ها بنیان همراه خود رویکرد رفع مشکلات مالی {بوده است}. تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم گرفت کدام ممکن است ساخت مهم رفع مشکلات مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده فرمایش حضرتعالی در پیام نوروزی، ساخت، داده ها‌آموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال، استفاده اجتناب کرده اند همه استعداد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اقتصاد است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وضعیت مالی، معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نرخ بیکاری.

حمایت پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اجتناب کرده اند استارت آپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت پذیرش در بازار حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تسریع در توسعه اجرای مفهوم های خلاقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترقی می توان شاهد افزایش روحیه خودباوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به نفس بود. خودکفایی در محله

خیر

بهبود استان نیازمند ملاحظه ویژه به بنگاه های نوآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه ما} موظفیم اجتناب کرده اند مفهوم های خلاقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترقی حمایت کنیم چرا کدام ممکن است جدا از تحمیل اشتغال موجب افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مالی نیز تبدیل می شود. .

اقتصاد داده ها بنیان زمینه ساز نتیجه گیری اقتصاد مقاومتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شک افزایش {بهره وری}، کاهش ارزش ها، به کارگیری داده ها در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان، آسانسور ارتباط داده ها، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله ممکن است بیشتر مبتنی بر نتیجه گیری حرفه باشد. تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها- بنیان مستحکمی تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد انبساط، رشد مالی، اشتغال زایی، افزایش رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد کلی بود.

در سال ۱۴۰۱ همراه خود امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه تا حد زیادی به خدمت خالصانه به افراد یکپارچه می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم افراد این سرزمین لایق بهتر از ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها چیزی کدام ممکن است داریم همین افراد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت امتحان شده مضاعف کنیم. بخشی اجتناب کرده اند مسکن عزیزانمان من می خواهم شناخته شده به عنوان خدمتگزار افراد تمام روز برای آبادانی کرمانشاه امتحان شده خواهم کرد.

انتهای پیام/