آزادراه بوشهر – شیراز به استفاده می رسدایسنا/ بوشهر استاندار بوشهر اظهار داشت: همراه خود این سیستم ریزی های {انجام شده} آزادراه بوشهر – شیراز همراه خود اعتباری بین ۸ هزار به همان اندازه ۱۰ میلیارد تومان به استفاده می رسد.

احمد محمدی زاده در دیدار همراه خود رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همراه خود تبریک میلاد همراه خود سعادت حضرت ولی عصر(عج)، نظام جمهوری اسلامی ایران را متصل به امام زمان (عج) دانست. ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: افراد عاشق ائمه اطهار (علیهم السلام) هستند کدام ممکن است امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی را پیروز کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون این نظام در دنیا اجتناب کرده اند اقتدار بالایی برخوردار است.

وی گردشگری دریایی را یکی اجتناب کرده اند قابلیت های مهم استان بوشهر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: در نیمه دوم سال کدام ممکن است {به دلیل} سرما امکان بازدید به استان های شمالی ملت {وجود ندارد}، توسعه گردشگری در جنوب افزایش خواهد کشف شد.

محمدی زاده کدام ممکن است مفتخر به استقبال مسافران است، افزود: بر مقدمه تجزیه و تحلیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار های {انجام شده} اجتناب کرده اند ۱۶ به همان اندازه ۲۰ اسفند، حدود ۸۰۰ هزار مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر وارد استان بوشهر شدند.

وی اجتناب کرده اند افزایش مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اجتناب کرده اند دی ماه تاکنون خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: ورود مسافران اجتناب کرده اند دی ماه تاکنون به طور منظم مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآوردها آرم می دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند دی ماه حدود شش میلیون مسافر وارد استان بوشهر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه هفته باقی مانده به بوشهر وارد استان بوشهر شده است. استان حداقل ۵ ۶ میلیون نفر تولید دیگری به استان بازدید می کنند.

استاندار بوشهر این انواع مسافر را سیگنال وضعیت گردشگری استان برای اقشاری ​​کدام ممکن است بار ملت هستند دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: حاضر تسهیلات بازدید به مسافران اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است.

محمدی زاده به تعهد راه آهن بوشهر – فارس صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: این تعهد ۱۴ سال پیش عملیات اجرایی شخصی را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ۸.۵ نسبت پیشرفت داشته است.

وی اجتناب کرده اند اصل رئیس جمهور برای تسریع در مونتاژ تعهد راه آهن بوشهر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در بازدید به بوشهر اصل تامین شهرت تعهد راه آهن بوشهر اجتناب کرده اند محل پالایشگاه نفت را صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار است این تعهد اجتناب کرده اند بن بست خارج شود. سال بلند مدت تسریع در اجرای آن.

استاندار بوشهر آزادراه بوشهر در شیراز را اجتناب کرده اند تولید دیگری تعهد های مهم استان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این تعهد در اصل کار قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقات مورد نیاز همراه خود وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی {انجام شده} است.

محمدی زاده رایگان بزرگراه بوشهر – شیراز را بین ۸ به همان اندازه ۱۰ هزار میلیون تومان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود این سیستم ریزی {انجام شده} این تعهد همراه خود مشارکت وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، بنیاد مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران بخش شخصی به استفاده می رسد. “

وی اجتناب کرده اند بنیاد مسکن خواست مونتاژ ۲۰۰۰ به همان اندازه ۲۵۰۰ مسکن را در عالیشهر بوشهر تحریک کردن تدریجی به همان اندازه براساس تقاضا نامزدها به آنها عرضه دهد.

انتهای پیام/