آخرین روند تسویه مطالبات دولت به تامین اجتماعی / تمهید مقدمات پیشنهادی برخی از سهام و شرکتهاسازمان تامین اجتماعی درباره روند تسویه دولت به تامین اجتماعی گفت: موضوعات سهام و شرکت هایی که در باب تادیه دولت باید به تامین اجتماعی ارائه شود در حال حاضر پیگیری مطالب و کار در سازمان خصوصی سازی ارائه شده است.

میرهاشم موسوی در گفت وگو با ایسنا، درباره روند تسویه مطالب دولت به تامین اجتماعی توضیح داد و در این باره اظهار کرد: ابتدا باید از دولت و شخص رئیس جمهور رئیس جمهور قدردانی کنم که از محل تادیه دولت به تامین اجتماعی که ما در این شرایط نیاز داریم تا عید بازنشستگان را پرداخت کنیم. کتابی را در اختیار ما قرار دادند.

وی افزود: ما علاوه بر استفاده از منابع دیگری نیز استفاده می کنیم و عید بازنشستگان تامین اجتماعی روز گذگذته، هشتم اسفندماه، به حساب همه مشمولان واریز شد.

سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما نیاز داریم، شرایط و اقتضائات همیشه از دولت کمک گرفته شده است، گفت: در این دولت هم امنیت اجتماعی وجود دارد و هم همکاری با تامین امنیت بدو ورود خوب بوده است. به جز سهام، بحث سهام ها و شرکت هایی که در باب تادیه بدهی دولت باید در حال پیگیری اس

موسوی افزود ۸۹ در زمینه آن هزار میلیارد تومان که از محل ثبت دو بند و او بودجه باید در تادیه بدهی دولت به تامین هزینه پرداخت شود همچنین همکاری خوبی در جریان است. جستجو و همکاری دو جانبه ای وجود دارد تا بدهی دولت به تامین اجتماعی به حداقل برسد و اما به صفر برسد.

انتهای پیام